Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Naujasis Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas (toliau – LR BP)- tai erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūros dalį, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą.

LR BP esamos būklės rengimo proceso tikslas – išanalizuoti, įvertinti, išdiskutuoti, aptarti su suinteresuotomis grupėmis ir suformuluoti bendras ir integralias šalies teritorijos erdvinio, aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio vystymo išvadas, taip sudarant prielaidą konceptualių sprendinių formavimui. Analizės rengimo metu buvo atlikta susisiekimo struktūrų sektorinė analizė, identifikuota šio sektoriaus raida ir būklė bei tarpsektorinė analizė, kurioje apibūdinama visų 7 nagrinėtų sektorių sąsaja ir tarpusavio įtaka, identifikuotos tarpsektorinės probleminės situacijos, teisinio reguliavimo aspektai, sudarantys prielaidas problemoms formuotis, nustatytos teritorijų vystymosi tendencijos, prognozės.

Esamos būklės analizės metu buvo glaudžiai bendradarbiaujama su vyriausybinėmis organizacijomis, organizuojamos tarpsektorinės diskusijos, organizuoti trys Forumai kartu su  LR Aplinkos ministerija, atsižvelgta į išsakytus, argumentuotus visuomenės veikėjų pastebėjimus. Esamos būklės analizė buvo atlikta vadovaujantis planavimo programa, technine specifikacija, galiojančiais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, planavimo organizatoriaus patvirtinta esamos būklės analizės proceso metodika.

LRBP koncepcijos rengimo etapas buvo grindžiamas plačia ir išsamia LRBP esamos būklės analize, jos išvadomis, pamatinėmis valstybės ir visuomenės vertybėmis. Kuriant koncepcijos sprendinius taip pat buvo įvertinti galimi iššūkiai – neišvengiami ekonomikos pokyčiai, regionų atskirties didėjimas, visuomenės senėjimas, klimato kaita ir jos pasekmės ir t. t. Buvo parengtos dvi šalies teritorijos erdvinio vystymo alternatyvos, kurių bendras siekis – sukurti geriausią perspektyvinį valstybės erdvinį modelį, numatyti optimalius jo veikimo mechanizmus. Abiejų alternatyvų pagrindas buvo daugiacentrės šalies teritorijos urbanistinės struktūros vystymas ir tobulinimas, išlaikant ir puoselėjant gamtos ir kultūros paveldo vertybinę sistemą. Šalies erdvinė struktūra alternatyvose vystoma dviem skirtingais principais: pavienių lygiaverčių centrų ir centrų partnerysčių grupių.

UAB „Gaučė ir Ko“ komanda LRBP koncepcijos apimtyje suformavo nacionalinę transporto politikos koncepciją iki 2050 m., kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas multimodalumo skatinimui, viešojo transporto prieinamumo didinimui ir urbanistinių partnerysčių stiprinimui.

Koncepcijos regimo metu buvo parengta aukščiausio (valstybės) lygmens teritorijų planavimo dokumento – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) – koncepcija, pagal kurią bus rengiami valstybės teritorijos erdvinio funkcinio vystymo sprendiniai. Šio dokumento dalių visuma yra visos Lietuvos Respublikos regioninės politikos, šalies planavimo sistemos pamatas ir pradiniai duomenys žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams.

Dirbant su didele jungtinės veiklos ir kitų išorinių partnerių komanda mes sėkmingai pasirūpinome šiais procesais:

  • darbų grafiko parengimu ir užduočių pagal jį formavimu, kontrole, ryšių tarp projekto dalyvių ir savalaikių sprendimų bei rezultatų logistika;
  • planinių ir pagal poreikį susirinkimų organizavimu, protokolų rengimu ir savalaikių sprendimų bei rezultatų pagal protokolų turinį logistika;
  • komunikacija komandos viduje;
  • komunikacija su Užsakovu ir suinteresuotomis šalimis;
  • pasiruošimu Forumams (komandinio darbo rengiant pranešimų, padalamosios medžiagos turinį organizavimas, pasiruošimas diskusijoms);
  • dalyvavimu Forume (pranešimų rengimas skaitymas);
  • vieningo dizaino prezentacijos ir dokumentacija, infografika;
  • projektu skirto tinklapio kūrimu ir turinio administravimu;
  • projekto administravimu.