Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Naujasis Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas (toliau – LR BP)- tai erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą.

LR BP esamos būklės rengimo proceso tikslas – išanalizuoti, įvertinti, išdiskutuoti, aptarti su suinteresuotomis grupėmis ir suformuluoti bendras ir integralias šalies teritorijos erdvinio, aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio vystymo išvadas, taip sudarant prielaidą konceptualių sprendinių formavimui. Analizės rengimo metu buvo atlikta susisiekimo struktūrų sektorinė analizė, identifikuota šio sektoriaus raida ir būklė bei tarpsektorinė analizė, kurioje apibūdinama visų 7 nagrinėtų sektorių sąsaja ir tarpusavio įtaka, identifikuotos tarpsektorinės probleminės situacijos, teisinio reguliavimo aspektai, sudarantys prielaidas problemoms formuotis, nustatytos teritorijų vystymosi tendencijos, prognozės.

Esamos būklės analizės metu buvo glaudžiai bendradarbiaujama su vyriausybinėmis organizacijomis, organizuojamos tarpsektorinės diskusijos, organizuoti trys Forumai kartu su  LR Aplinkos ministerija, atsižvelgta į išsakytus, argumentuotus visuomenės veikėjų pastebėjimus. Esamos būklės analizė buvo atlikta vadovaujantis planavimo programa, technine specifikacija, galiojančiais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, planavimo organizatoriaus patvirtinta esamos būklės analizės proceso metodika.

Dirbant su didele jungtinės veiklos ir kitų išorinių partnerių komanda mes sėkmingai pasirūpinome šiais procesais:

  • darbų grafiko parengimu ir užduočių pagal jį formavimu, kontrole, ryšių tarp projekto dalyvių ir savalaikių sprendimų bei rezultatų logistika;
  • planinių ir pagal poreikį susirinkimų organizavimu, protokolų rengimu ir savalaikių sprendimų bei rezultatų pagal protokolų turinį logistika;
  • komunikacija komandos viduje;
  • komunikacija su Užsakovu ir suinteresuotomis šalimis;
  • pasiruošimu Forumams (komandinio darbo rengiant pranešimų, padalamosios medžiagos turinį organizavimas, pasiruošimas diskusijoms);
  • dalyvavimu Forume (pranešimų rengimas skaitymas);
  • vieningo dizaino prezentacijos ir dokumentacija, infografika;
  • projektu skirto tinklapio kūrimu ir turinio administravimu;
  • projekto administravimu;