Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos kartu su jos priemonių planu ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos parengimas

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T11-110 patvirtinto Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos kartu su jos priemonių planu ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas

UAB „Gaučė ir Ko“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijai parengė Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą kartu su jos priemonių planu ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitą.

Paslaugų teikimo metu įgyvendinti uždaviniai:

  • Rinkta ir analizuota informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimą;
  • Stebėtos, analizuotos ir prognozuotos teritorijos raidos tendencijos ir jų įtaka kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui;
  • Parengta stebėsenos ataskaita, kurią sudaro duomenys apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programą, duomenys apie priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys, apibendrinanti informacija (išvados, prognozės ir siūlymai);
  • Stebėsenos ataskaita ir programa pateikta tvirtinimui Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje;

Visuomenė supažindinta su kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais. Ataskaita ir programa viešinama Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje. Rengiant Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir sprendinių įgyvendinimo programą kartu su jos priemonių planu, įvertinti miesto teritorijoje galiojantys kompleksiniai ir specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Įvertintas Priekulės miesto bendrojo plano suderinamumas su Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, patvirtinto 2020-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333 (reg. Nr. T00085152) sprendiniais.

  • Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnija
  • Projekto trukmė: 2020-2021