Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo projekto parengimo paslaugos

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai buvo nustatyti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-22 įsakymu Nr. ĮS-1599.

Projekto bendrieji įgyvendinti uždaviniai: 

  • Atlikta Kauno rajono esamos situacijos analizė;
  • Suformuotos planavimo lygmenį atitinkančios teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptys;
  • Atsižvelgiant į demografinius duomenis bei rajono gyventojų skaičiaus augimo tendencijas, įvertintas realus socialinės infrastruktūros objektų poreikis (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto).
  • Įvertinti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo esamos būklės analizės metu nustatyti rodikliai;
  • Įvertinti planuojamos teritorijos gyvenamųjų vietovių sistemos galimi funkciniai ryšiai bei gyvenamųjų vietovių partnerystės galimybės, socialinės, techninės infrastruktūros poreikis;
  • Racionalizuotos planuojamos teritorijos urbanistinės, socialinės ir inžinerines struktūros, nustatant darnios plėtros principus atliepiančias plėtros reikalingas teritorijas;
  • Nustatyti Kauno rajono gyvenamųjų vietovių savitumo bruožai, urbanizuojamų teritorijų kraštovaizdžio savitumui svarbios teritorijos, antropogeniniai ir gamtiniai elementai.
  • Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija
  • Projekto trukmė: 2020-2021